Vakuudellisesta yrityslainasta lyhyesti

Yrityslaina toimii monille yrityksille tärkeänä rahoitusvaihtoehtona silloin, kun puhutaan yrityksen ulkopuolisista resursseista. Lainaa voidaan myöntää esimerkiksi itse yritystoiminnan aloittamiseen, liiketoiminnan laajentamiseen, henkilökunnan tai kaluston investointeihin, tuotekehitykseen ja moniin muihin käyttötarkoituksiin.

Kuten mitä tahansa muitakin lainoja, myös yrityslainoja voidaan hakea sekä vakuudettomana että vakuudellisena. Tässä artikkelissa keskitymme vakuudelliseen yrityslainaan ja kerromme muun muassa siitä, millaisia hyötyjä se tarjoaa, mistä sitä haetaan, millaisia korkokuluja siihen liittyy ja mitkä ovat yleisimpiä syitä sille, miksi vakuudellista yrityslainaa ei myönnetä kaikille.

Vakuudellisen yrityslainan hyödyt

Vakuudellisella yrityslainalla tarkoitetaan sellaista lainavaihtoehtoa, jossa lainantarjoaja tarjoaa yrittäjälle tai yritykselle lainaa vastineeksi vakuutta tai muuta lainantakausta vastaan. Vakuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi yrittäjän omaa henkilökohtaista omaisuutta, rahaa tai vaikkapa muuta kiinteistöä. Lainantakaaja voi puolestaan olla toinen henkilö, esimerkiksi yhtiökumppani, joka ottaa laillisesti vastuun lainan takaisinmaksusta silloin, jos lainaaja ei siihen itse pysty.

Vakuudellista yrityslainaa myöntävät yleensä suomalaiset pankit. Lainasummien määrä riippuu pitkälti siitä, mihin käyttötarkoitukseen lainaa haetaan, mutta summat liikkuvat normaalisti muutamista kymmenistä tuhansista euroista jopa miljooniin euroihin.

Vakuudellista lainaa myönnetäänkin yleensä suurempia summia juuri sen takia, että vakuudellisen lainan riski on vakuudetonta yrityslainaa huomattavasti pienempi. Juuri vakuuden tai takauksen ansiosta pankki pystyy tarjoamaan suurempia lainasummia, koska tällä se varmistaa, että laina tullaan maksamaan takaisin korkoineen ja kuluineen.

Tästä syystä vakuudelliselle yrityslainalle voidaan tarjota myös entistä kilpailukykyisempää korkoa. Siinä missä vakuudettomien yrityslainojen korot pyörivät normaalisti noin 5–20 % välimaastossa, vakuudelliselle lainalle myönnetään normaalisti tätä alhaisempaa korkoa. Tämä tuo suuria säästöjä erityisesti suuremmissa yrityslainoissa, sillä muutaman prosentin säästö korkokuluissa voi vastata jo kymmenien tuhansien eurojen säästöä pitemmällä aikavälillä.

Mitä vakuuksia yrityslainalle vaaditaan?

Vakuudelliselle lainalle esitettäviä vakuuksia on erilaisia, ja niillä on kaikilla omat hyvät ja huonot puolensa. Tästä syystä niiden eri ominaisuuksiin on hyvä tutustua hyvissä ajoin ennen lainasopimuksen allekirjoittamista ja pohtia samalla, millainen vaihtoehto sopisi parhaiten juuri oman yrityksen tarpeisiin.

Yrityslainalle voidaan tarjota sekä reaalivakuutta että henkilötakausta. Reaalivakuudella tarkoitetaan sitä, että yritys tarjoaa yrityslainan vakuudeksi fyysistä omaisuutta. Jos omaisuutta ei löydy, aloitteleva yrittäjä voi saada alkutakauksen esimerkiksi valtion erityisrahoituslaitos Finnveralta.

Vakuudeksi sopivaksi omaisuudeksi voidaan luokitella esimerkiksi arvopaperit, laitteisto, työkoneisto, tuotevarasto tai kiinteistö. Näissä tapauksissa, koska lainan vakuudeksi on annettu arvokasta ja myyntikelpoista omaisuutta, pankki tarjoaa tällaiselle lainalle yleensä myös entistä matalampaa korkoa.

Henkilötakauksella tarkoitetaan puolestaan, sitä, että yrityksen edustaja tai lainanhakija, eli se, joka hakee yrityslainaa yrityksen nimissä, sitoutuu ottamaan vastuun lainan maksusta. Henkilötakaus on mahdollista antaa vain toisen henkilön velasta, eli tässä tapauksessa yrityslainasta. Yritys itse ei siis voi ryhtyä lainantakaajaksi omalle lainalleen.

Päävelallisena lainassa toimii siis edelleen yritys, mutta mikäli se ei pysty enää suoriutumaan lainan takaisinmaksusta, pankki voi vaatia lainantakaajaa maksamaan laina takaisin. Tässä mielessä lainantakaajalla on myös niin kutsuttu regressioikeus, eli hänellä on oikeus periä maksetut osuudet takaisin yritykseltä.

Aivan kuka tahansa ei kuitenkaan voi ryhtyä yrityslainan takaajaksi. Jokainen pankki asettaa tälle omat vaatimuksensa, mutta yleensä vaaditaan vähintään, että takaajalla on kyseisessä yrityksessä päättävä asema. Lisäksi, jos kyseisessä yrityksessä on useita henkilöitä samassa päättävässä asemassa, lainan takaamiseksi tarvitaan kaikilta näiltä henkilöitä (tai enemmistöltä) hyväksyntä.

Mistä vakuudellisia yrityslainoja voi hakea?

Vakuudellista yrityslainaa haetaan normaalisti pankeista. Monet aloittavat lainaprosessin omasta pankista, mutta tarjouksia kannattaa pyytää rohkeasti myös muista pankeista. Joissakin tapauksissa lainan keskittäminen omaan pankkiin tietysti kannattaa, jos pankin tekemä tarjous on muita parempi.

Kotimaisten pankkien lisäksi vakuudellista yrityslainaa on mahdollista saada myös yksityisen rahoitusyhtiön kautta. Näiden rahoitusyhtiöiden lisäksi vakuudellista yrityslainaa myöntää myös jo aikaisemmin mainittu Finnvera. Lisäksi jotkut vertaislainat eli joukkorahoitukset voivat olla vakuudellisia lainoja sopimusehdoista riippuen. Tällöin lainaa haetaan sijoittajalta, joka voi olla yksityishenkilö tai vaikkapa toinen yritys.

Yrityslainan korot, kulut, ja takaisinmaksuaika

Aivan kuten missä tahansa muussakin lainassa, myös yrityslainan tapauksessa lainan lopullinen summa koostuu velasta, koroista ja kuluista. Vakuudellisten yrityslainojen keskimääräinen korko on pysytellyt viimeisten vuosien aikana noin 2 prosentin tuntumassa ja pienlainojen, eli alle 50 000 euron arvoisten yrityslainojen, tapauksessa korko on ollut noin 3 prosenttia.

Edellä puhutaan kuitenkin nimelliskorosta. Tähän päälle tulee vielä lisätä lainaan liittyvät muut kulut, kuten avausmaksut, tilinhoitokulut ja muut palvelumaksut. Kun nämä kaksi tekijää lasketaan yhteen, muodostuu lainalle todellinen vuosikorko, joka ottaa nimelliskoron lisäksi huomioon kaikki muut lainaan liittyvät kulut. Juuri todelliseen vuosikorkoon kannattaakin kiinnittää huomiota aina lainoja vertaillessa.

Lainan takaisinmaksuajalla tarkoitetaan puolestaan sitä laina-aikaa, joka lainalle myönnetään, ja jonka sisällä laina tulisi maksaa pois. Lainan takaisinmaksuaikaa on mahdollista myös lyhentää ja pidentää vielä lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos laina-aikaa lyhennetään, lainan lyhennykset kasvavat, ja mikäli laina-aikaa taas pidennetään, lainan lyhennykset puolestaan pienenevät. Laina-ajan muutosta voi joutua myös perustelemaan ja jotkut pankit voivat veloittaa muutoksesta hinnastonsa mukaisen palvelumaksun.

Mistä vakuudellisen yrityslainan hinta koostuu?

Yrityslainan lopulliseen hintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että mitä paremman maksukyvyn yritys pystyy lainalleen esittämään, eli mitä enemmän lainantarjoaja voi luottaa siihen, että yrityslaina tullaan maksamaan takaisin korkoineen ja kuluineen, sitä edullisemmalla korolla varustettua lainaa on myös mahdollista saada.

Tätä varten pankki tai muu taho tekee yritykselle riskiarvion eli luottokelpoisuusarvioinnin. Tämän arvioinnin kautta se selvittää, kuinka hyvä maksukyky yrityksellä on. Tähän arvioon vaikuttavat seuraavat tekijät:

1. Vakuudet, niiden arvo ja myyntikelpoisuus
2. Lainan takaisinmaksuaika – mitä pidempi laina-aika lainalle otetaan, sitä enemmän se kerryttää myös korkoa ja kuluja
3. Yrityksen omavaraisuus – löytyykö yrityksestä riittävästi omaa rahoitusta
4. Yrityslainan käyttötarkoitus – käytetäänkö laina sellaisiin investointeihin, jotka tuovat yritykselle vakuusarvoa
5. Lainan lisäkulut – mikä on lainan todellinen vuosikorko
6. Yrityksen luottotiedot – kuinka hyvin yritys on selvinnyt aikaisemmista maksuistaan ja veloistaan, mikäli niitä on ollut

Vakuudellisten yrityslainojen kilpailutus

Vakuudellisten yrityslainojen korkokuluissa on tänä päivänä vain hyvin pieniä eroja. Vakuudellisen yrityslainan kilpailuttamiseksi lainatarjouksia kannattaa kuitenkin pyytää useammasta eri pankista, sillä oma pankki ei välttämättä tarjoa automaattisesti parhaalla korolla varustettua lainaa.

Vakuudellisia yrityslainoja voi ja myös kannattaa vertailla. Lainoja kannattaa verrata aina niin, että tarjousta pyydetään useammalta eri pankilta, jonka jälkeen niiden ehtoja ja korkokuluja vertaillaan keskenään. Tässä vertailussa kannattaa aina käyttää hyväksi nimenomaan lainan todellista vuosikorkoa, eli sitä korkoa, jossa on huomioitu lainan nimelliskoron lisäksi myös muut lainaan liittyvät kulut, kuten avausmaksut ja kuukausittaiset tilinhoitokulut.

Vakuudellisten lainojen korkotaso vaihtelee pankista riippuen onneksi suhteellisen vähän. Tärkeintä onkin löytää yrityslaina, joka vastaa parhaiten yrityksen omia tarpeita. Lainapalveluiden eri ominaisuuksiin kannattaakin tutustua hyvissä ajoin ennen lainasopimuksen allekirjoittamista.

Lisäksi on tärkeää pohtia tarkkaan, millaista laina-aikaa yrityslainalle kannattaa hakea, sillä liian pitkä laina-aika kasvattaa turhaan lainan korkokuluja, kun taas liian lyhyt laina-aika voi johtaa siihen, että yrityksellä alkaa esiintyä vaikeuksia lainan lyhennyksissä.

Yleisimmät syyt, jonka takia vakuudellista lainaa ei tarjota yritykselle

Vaikka vakuudellinen laina on kilpailukykyisellä korolla varustettu rahoitusvaihtoehto, joka voi helpottaa yrityksen investointeja ja liiketoiminnan kehittämistä, vakuudellista yrityslainaa ei myönnetä automaattisesti jokaiselle yritykselle, joka sitä hakee.

Viime aikoina pankkien ehdot vakuudellisten yrityslainojen myöntämiselle ovat kiristyneet valtavasti. Tästä syystä monet yritykset, joilla olisi esittää vakuuksia tai henkilötakaaja, eivät yllättäen saa ollenkaan lainaa tai vastaavasti pankki tarjoaa sitä yritykselle huomattavasti pienemmällä summalla.

Sille, että lainahakemus tulee hylättynä takaisin, voi olla useita eri syitä. Tässä niistä yleisimmät:

1. Yritys on vasta perustettu tai ei ole toiminut alalla tarpeeksi pitkään, jolloin yrittäjä ei pysty osoittamaan pankille liiketoiminnan kannattavuutta. Juuri yrityksen alkuvaiheissa liiketoiminnan kannattavuutta voikin olla vaikeaa todistaa, vaikka potentiaalia sille löytyisikin.
2. Yrityksen kassavirta, eli yrityksen rahaliikenne, ei ole pankin mielestä riittävän vahva, jolloin herää epäilyksiä siitä, selviääkö yritys lainan takaisinmaksusta.
3. Yritykseltä ei löydy riittävästi omaa pääomaa.
4. Yrityksellä on esiintynyt aikaisempia vaikeuksia yrityksen laskujen maksamisessa. Jos yrityksen maksuhistoriasta löytyy aikaisempia häiriöitä, tämä on pankille valtava hälytysmerkki ja voi jo yksistään evätä yrityksen mahdollisuudet saada lainaa.
5. Pankki voi katsoa erityisesti pienempien yrityslainojen tapauksessa, että hakijan, eli yrittäjän, tulotaso ei ole riittävä tai että hänellä on samanaikaisesti alla jo muuta velkaa.

Jokaisen yrityksen lainahakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti, joten vakuudellisen yrityslainan saamiselle ei ole yhtä kultaista keskitietä. Useimmissa tapauksissa vakuudellista yrityslainaa kannattaa kuitenkin lähteä hakemaan aina ensimmäisenä omasta pankista, jolloin lainan hakuprosessin saa yleensä käyntiin kätevästi verkkopankin kautta. Oman pankin lainatarjoukseen ei kuitenkaan kannata heti tyytyä, sillä tarjouksia kannattaa pyytää rohkeasti myös kilpailevilta toimijoilta.

Vaihtoehtoja vakuudellisille pankkilainoille

Kuten edellä jo huomasimme, vakuudellisen pankkilainan saaminen ei ole jokaiselle yritykselle itsestäänselvyys. Jos vakuudellista lainaa ei saada mistään, yritys voi hakea myös julkista yritystukea, kuten starttirahaa tai Business Finlandin tai ELY-keskuksen myöntämää tukea, bisnesenkelien rahoitusta tai vastaavasti miettiä muita rahoitusvaihtoehtoja. Yksi näistä rahoitusvaihtoehdoista on vakuudeton yrityslaina, jonka ehdot lainan myöntämiselle ovat vakuudellista lainaa huomattavasti joustavammat.

Juuri vakuudettomien yrityslainojen tapauksessa lainojen vertailu kannattaa, sillä näiden lainojen koroissa ja kuluissa voi esiintyä suuriakin eroja. Vakuudettomien lainojen kilpailutuksella on siis mahdollista selvittää varsin nopeasti, mikä rahoituspalveluista tarjoaa minäkin hetkenä markkinoiden edullisinta lainaa yrityksen omaan maksukykyyn perustuen.

Yhteenveto

Yrityslainasta voi olla suurta apua erilaisten investointien rahoittamiseen tai vaikkapa liiketoiminnan laajentamiseen. Tästä syystä sen tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä hyviin että huonoihin puoliin kannattaa aina tutustua huolella. Suurin osa myönnetyistä yrityslainoista onkin vakuudellisia lainoja, eli hakijan on esitettävä lainalle sen takaisinmaksun varmistamiseksi vakuuksia tai takaajan.

Vakuudelliselle yrityslainalle on mahdollista neuvotella varsin kilpailukykyinen korko, joka voi säästää varsinkin suuremmissa yrityslainoissa valtavan määrän rahaa. Koska vakuus tai takaaja toimii pankille takuuna sille, että laina tullaan maksamaan takaisin, se pystyy tarjoamaan lainalle edullisempaa korkoa. Toki on hyvä pitää mielessä, että lopullinen korkotaso muotoutuu aina monen eri tekijän pohjalta, johon vaikuttavat esimerkiksi yrityksen maksuhistoria ja lainan takaisinmaksuaika.

Aina vakuudellinen yrityslaina ei kuitenkaan ole mahdollinen, sillä pankit ovat viime aikoina kiristäneet lainaehtojaan, ja lisäksi jokaisella yrittäjällä ei ole esittää lainalle riittäviä vakuuksia tai takaajaa. Yrityksille onkin tarjolla tänä päivänä myös liuta muita rahoitusvaihtoehtoja aina bisnesenkeleistä valtion julkisiin yritystukiin ja vakuudettomiin yrityslainoihin. Vakuudettomien yrityslainojen korot ja kulut vaihtelevat kuitenkin suuresti keskenään, joten edullisimman lainatarjouksen löytämiseksi nämä lainat kannattaa aina ehdottomasti kilpailuttaa.

Usein kysyttyjä

Miten yrityslainan hinta määräytyy?

Yrityslainan hinta koostuu lainalle maksettavasta korosta, ja erilaisista hoitoon ja nostoon liittyvistä palkkioista. Korko määräytyy sopimuksen mukaisesti viitekorosta ja marginaalista.

Mitkä vakuudet kelpaavat yrityslainalle?

Yrityslainan vakuutena voidaan reaalivakuutta sekä henkilötakausta. Reaalivakuus on käytännössä fyysistä omaisuutta, kuten kiinteistöt, liiketilat, tuotantovälineet jne.
Takauksen voi saada myös valtion erityisrahoituslaitos Finnveralta.

Mitä jos riittäviä vakuuksia yrityslainalle ei löydy?

Vakuuksien puutteessa voi hakea starttirahaa, vakuudetonta yrityslainaa, ELY-keskuksen myöntämiä tukia, tai muita rahoittajia. Vakuudeton laina on näistä yleisin vaihtoehto.