Mikä on palkkatuki?

Palkkatuki tarkoittaa Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämää työttömän työnhakijan työllistymiseen tarkoitettua tukea. Palkkatuki maksetaan työnantajalle palkkauskustannuksia varten. Palkkatuen avulla parannetaan työttömän työnhakijan työllistymistä ja tärkeää ammatillista osaamista. Palkkatuki mahdollistaa siis osaltaan työntekijän sijoittumisen avoimilla työmarkkinoilla avoinna oleviin työpaikkoihin. Tutustutaan seuraavaksi siihen, mitä palkkatuki kokonaisuudessaan tarkoittaa.

Kuka voi saada palkkatukea?

Palkkatukea voidaan myöntää kaikille yrityksille, yhteisöille, kunnille sekä kuntayhtymille että kotitalouksille. Palkkatuki on kaikille työnantajille paitsi kotitalouksille aina veronalaista tuloa. Palkkatukea saadakseen työnantajan pitää maksaa työntekijälle aina työehtosopimukseen perustuvaa palkkaa.

Palkkatuen ehdot

Yhdistyksille myönnetään aina 100 % palkkatuki, joka kattaa kokonaan kaikki palkkauskustannukset, kuten palkka-, vakuutus- ja sivukulut sekä lomarahan silloin, kun työntekijän työaika on suurimmillaan 65 % kokoaikaisesta työajasta, mikä tarkoittaa noin 24–26 työtuntia viikkoa kohden. Ensimmäisenä palkkatuen saamisen ehtona on aina, että työllistettäväksi pyrkivä henkilö ilmoittautuu TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työttömäksi työnhakijaksi.

Palkkatukea voidaan myöntää myös seuraavissa tilanteissa:

 • Työntekijän ammattiosaaminen on osittain tai kokonaan puutteellista, jolloin ammattitaitoa täytyy päivittää. Käytännössä ilman palkkatuen myöntämistä, työntekijää voisi kohdata yli vuoden mittainen työttömyysjakso. Asiasta päättää paikallinen TE-toimisto.

 

 • Työnhakijalla on sellainen vamma tai pitkäaikainen sairaus, joka asettaa hänelle erilaisia haasteita työtehtävistä selviytymiseen. Vamman tai sairauden pitää olla joko pitkäaikainen tai pysyvä.

 

 • Palkkatukea voidaan myöntää myös silloin, jos tuen hakija on iältään vähintään 60-vuotias ja työttömyyttä on yhtäjaksoisesti kestänyt jo yli vuoden verran.

 

 • Palkkatukea myönnettäessä huomioidaan, että työntekijän perehdyttämiseen saattaa kulua paljon aikaa edellä mainituista syistä johtuen.

Palkkatukea myönnetään enintään kerrallaan 24 kuukaudeksi silloin, jos tuella palkattava henkilö on jo täyttänyt 60-vuotta ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ennen palkkatuen hakemista ja myöntämistä. Palkkatuen avulla työskentelevä henkilö voidaan lomauttaa muiden työntekijöiden tavoin, ja jos palkkatuen avulla tuettu työ tulee keskeytymään vähintään kuukauden ajaksi, voidaan palkkatuen maksu myös tilapäisesti keskeyttää. Palkkatuen maksaminen työntekijälle voi kuitenkin jatkua normaalisti heti tilapäisen keskeytyksen loputtua.

Palkkatuen määrä ja kesto

Paikallinen TE-toimisto tulee päättämään tuen määrän ja keston aina tapauskohtaisesti. Palkattavalle henkilölle myönnettävä palkkatuki saa olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % kaikista palkkaukseen liittyvistä kustannuksista. Vuonna 2021 maksettavan palkkatuen enimmäismäärä yrityksille on 1 400 euroa/kk, jonka ohella maksetaan palkkatukipäätökseen perustuva prosenttiosuus tulevasta lomarahasta.

Jos yritykseen palkattava henkilö kuuluu kuntakokeilun asiakkaisiin, niin hänen kotikuntansa tekee palkkatukea koskevan päätöksen. Päätöksessä näkyy työntekijän palkkatuen kesto ja määrä, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Nykyään yhä useammat palkkatuen avulla työllistetyt henkilöt ovat menneet töihin eri alojen yrityksiin juuri edellä mainitun kuntakokeilun kautta.

Päätös perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • Jos henkilön työttömyys on kestänyt vain lyhyen ajan, eli alle vuoden niin hän saa palkkatukea enintään 30 % palkkakustannuksista. Yrityksen palkkaaman henkilön palkkatuettu jakso on tuolloin enintään 6 kk.

 

 • Jos palkkatuettavan henkilön työttömyys on kestänyt pidempään, eli vähintään vuoden, niin hänelle myönnettävä palkkatuki on enintään 40 % palkkakustannuksista. Palkkatuetun jakson pituus on puolestaan enintään 12 kk.

 

 • Jos palkkatuetun henkilön työttömyys on kestänyt pitkään, eli vähintään kahden vuoden ajan, niin hänelle voidaan myöntää palkkatukea enintään 50 % palkkauksen kokonaiskustannuksista. Palkkatuetun jakson pituus on enintään 12 kk.

 

 • Jos palkkatukea myönnetään 60 vuotta täyttäneelle ja vähintään 12 kk työttömänä olleelle henkilölle, voidaan palkkatukea myöntää ensimmäisten 12 kk:n ajanjaksolta 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. Kyseisen ajanjakson jälkeen voidaan myöntää palkkatukea 30 % tulevista palkkauskustannuksista 24 kk:n ajanjakso kerrallaan.

 

Minimipalkka

Suomessa laki ei määrittele vähimmäispalkan suuruutta. Työntekijälle pitää maksaa kuitenkin vähintään sellainen palkka, joka on tarkkaan määritetty työehtosopimuksessa. Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkka on viime vuosina ollut keskimäärin 15,70 euroa tuntia kohden.

Korkein korotettu palkkatuki

Palkkatuen avulla työskentelevälle henkilölle voidaan myöntää korkeinta korotettua palkkatukea kahdessa erilaisessa tapauksessa. Ensimmäinen on että hän on oikeutettu yleiseen työmarkkinatukeen, ja toinen, että hänelle on myönnetty ennen työllistymistään työttömyysetuus, joka on kestänyt vähintään 500 päivää.

Palkkatuen maksatus

Palkkatukea maksaa KEHA-keskus, joka tarkoittaa TE-toimistojen ja ELY-keskusten yhteistä hallintokeskusta. Palkkatuki maksetaan aina jälkikäteen, joten työnantajan pitää hakea palkkatukea 2 kk:n aikana voimassa olevan palkkatuen maksatusjakson päätyttyä. Palkkatuki voidaan maksaa yhden, kahden tai vaikka kolmen kuukauden mittaisissa jaksoissa riippuen hakijan valitsemasta maksuvaihtoehdosta. Jos palkkatukijakso päättyy kesken, niin ensimmäinen tai viimeinen maksatukseen kuuluva jakso on silloin normaalia lyhyempi.

Palkkatukea haetaan sähköisesti työnantajan Oma asiointi -palvelussa tai perinteisen paperilomakkeen avulla. Sähköinen hakuprosessi on aina nopeampi, mutta hakija tarvitsee Suomi.fi-palvelun valtuudet hakemuksen tekemiseen.

Mitä palkkatukihakemukseen pitää liittää? Katsotaanpa. Erittäin tärkeitä ovat muun muassa seuraavat hakemuksen tueksi lähetettävät liitteet:

 • kopio yrityksen ja työntekijän välisestä työsopimuksesta
 • kopio mahdollisesta oppisopimuksesta
 • palkkakustannusten määrä maksatusjaksolla aina kuukausittain eriteltynä silloin, jos maksatusjakso on pidempi kuin yhden kuukauden pituinen. Palkkakustannusten erittelyssä pitää näkyä bruttopalkan lisäksi aina yritykselle tulevat työnantajamaksut työntekijän osalta. Työnantajamaksuihin kuuluvat muun muassa tapaturma- ja sosiaaliturvavakuutus, pakollinen ryhmähenkivakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksut.

 

Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen

Palkkatukea voi saada myös oppisopimuskoulutukseen, joka on aina työnantajan ja työntekijän välillä tapahtuvaa ammatillista koulutusta. Koulutus suoritetaan yleensä työpaikalla työsuhteen aikana. Teoriajaksoon kuuluvat opinnot tullaan järjestämään alan oppilaitoksissa.

Oppisopimuskoulutuksen avulla voi opiskella sekä ammatillisen perustutkinnon että ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Jos työnantaja palkkaa työttömän henkilön, niin työnantajalle myönnetään TE-toimistosta haettavaa palkkatukea. Oppisopimuskoulutus mahdollistaa palkkatuen maksamisen koko oppisopimuksen keston ajalta. Palkkatuki maksetaan aina prosenttiperusteisesti, eli jos tuki myönnetään joko vamman tai sairauden perusteella, sen määrä tulee olemaan 50 % koko palkkauskustannuksista.

Palkkatukikortti

TE-toimisto voi tapauskohtaisesti tarjota työttömille työnhakijoille palkkatukikorttia omatoimiseen työnhakuun. Käytännössä TE-toimisto sitoutuu myöntämään palkkatukea sellaisen henkilön palkkaamisen, jolle palkkatukikortti on luovutettu. Tuen myöntämiseen kuuluvat työsuhdetta ja työnantajaa koskevat määräykset, joiden pitää aina ensin täyttyä, mutta palkkatuki voidaan maksaa myös silloin, jos tuetun työn tarve on erikseen merkitty työttömän työnhakijan omaan työllisyyssuunnitelmaan. Palkkatukikortin voi saada myös työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvien kuntien edustajilta.

Miten palkkatukea haetaan?

Palkkatukea haetaan aina joko paperilomakkeella nimeltään TEM320 tai sähköisesti työnantajan ja yrityksen Oma asiointi -palvelussa. Työnantajan pitää toimittaa palkkatukihakemus paikalliseen TE-toimistoon. TE-toimisto tarkistaa aina hakemukseen liittyvät tiedot.

Suomalaisten työnantajien ja työntekijöiden kokemuksia palkkatuesta

Palkkatuen avulla on mahdollista päästä jälleen kiinni työelämään, joten palkkatuki ideana on todella hyvä. Palkkatuen avulla voi myös opiskella ammattiin tai täydentää jo olemassa olevaa osaamistaan esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla.

Joskus työnantajat kokevat palkkatuen hakemisen vaikeana ja byrokraattisena koskien erilaisia sääntöjä ja ehtoja. Työntekijän palkkaaminen yritykseen palkkatuen päättymisen jälkeen ei myöskään aina toteudu. Palkkatuetut työntekijät kokevat usein saavansa hyvän mahdollisuuden työelämään tai jopa tilaisuuden kouluttautua uuteen ammattiin. Kokonaisuutena katsottuna yritykset ovat ottaneet palkkatuen avulla työllistämisen erittäin hyvin vastaan, josta yhtenä upeana esimerkkinä vuosi 2018, jolloin palkkatuen avulla työllistyi tammi-kesäkuussa huikeat 21 000 työtöntä henkilöä.